KONTAKTY

Pavol Kováč
Sasinkova 348/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
info@ciapkovosk.sk
IČO: 43333699
DiČ: 1072579046

TOVAR V AKCII

bežná cena 11,00 €
naša cena 6,00 €
skladom
bežná cena 11,00 €
naša cena 7,50 €
skladom
bežná cena 5,00 €
naša cena 2,50 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 10,00 €
skladom
naša cena 11,00 €
skladom
naša cena 3,50 €
skladom

» Formulár odstúpenie od zmluvy

Formulár odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy
Spotrebiteľ:
Meno a priezvisko,
titul:...........................................................................................................................
Adresa
bydliska:........................................................................................................................................
Telefón: ................................................................................
Email: .....................................................................................

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:
Pavol Kováč, Sasinkova 348/2, Bánovce nad Bebravou IČO: 43333699, DIČ: 1072579046
(ďalej ako „predávajúci“)
Kontaktná adresa (korešpondenčná adresa): Pavol Kováč, Sasinkova 348/2, Bánovce nad
Bebravou 95701
Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom:: info@ciapkovosk.sk
Číslo pokladničného dokladu / faktúry
........................................................................................................
Špecifikácia tovaru:
..................................................................................................................................
Dátum predaja:
......................................................................................................................................
Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):
Tovar je nefunkčný Tovar mi nevyhovuje Našiel/našla som lacnejší
iný dôvod:
......................................................................................................................................
Kúpna cena má byť vrátená:
bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN
..........................................................................
poštovou poukážkou na adresu:
..........................................................................................................
....................................................................
Dátum a podpis spotrebiteľa
Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy
predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné
náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o
odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom
finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle
zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je
tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby

OTM3MW